مارک مادنا

مارک مادنا

Benchmark Index بنیان گذار و مدیر بنچ مارکینگ در 

مشاوره مدیریت

انگلستان