ریچارد کراس

ریچارد کراس

مدیر اجرایی شرکت Second Wave Solutions Ltd

آکسفورد، انگلستان، مشاوره مدیریت