رابین مان

رابین مان

 

رییس شبکه جهانی بهینه کاوی GBN 

بنیان گذار و رییس مرکز تحقیقات تعالی سازمانی COER

مدیر بازرگانی و بنیان گذار موسسه BPIR