جان کلی

جان کلی

عضو موسسه مدیریت حرفه ­ای

بنیان گذار و مدیرعامل موسسه کیفیت اروپا

لندن، انگلستان