فرم ثبت نام:

*
*
*

 هزینه ثبت نام در کنفرانس:

تا 10 بهمن تا 10 دی ماه تا 10 آذر ماه هزینه ثبت نام
5،243،000 ریال 3،843،000 ریال 2.443،000  ریال اعضای شبکه
7،490،000 ریال 5،490،000 ریال 3،490،000 ریال آزاد

                

پکیج های تخفیف:

درصد تخفیف شرح ردیف
30% کارکنان سازمان هایی که در مسابقه ملی بهینه کاوی ایران شرکت کرده اند 1
30% کارکنان سازمان هایی که حامی کنفرانس بین المللی بهینه کاوی شده اند 2
20% کارکنان سازمان هایی که عضو زرین سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری هستند 3
15% کارکنان سازمان هایی که عضو سیمین سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری هستند 4
10% کارکنان سازمان هایی که عضو برنزین سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری هستند 5
25% داوران سطح 1 جشنواره ملی بهره وری 6
15% داوران سطح 2 جشنواره ملی بهره وری 7
5% داوران سطح 3و4 جشنواره ملی بهره وری 8
15% کارکنان سازمان هایی که دارنده گواهینامه زرین مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران هستند 9
10% کارکنان سازمان هایی که دارنده گواهینامه سیمین مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران هستند 10
5% کارکنان سازمان هایی که دارنده گواهینامه برنزین مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران هستند 11


نکته مهم: هر نفر تنها می تواند از یکی از موارد تخفیفی استفاده کند