سازمان­ها می­بایست نسبت به تغییر وفق پذیر باشند و در مسیری پایدار حرکت کنند تا بتوانند تاثیرات منفی محیطی و اجتماعی را به حداقل برسانند. مدیریت تغییر و برآورده ساختن تقاضاهای مشتریان به نحوی پایدار چالشی دایمی است که از طریق بهینه ­کاوی پاسخ داده می­شود.