در فضای پر تغییر جهانی، استفاده از محرک های خلاق مانند بهینه کاوی برای ماندن در گردونه رقابت بسیار حیاتی است. سازمان ها می بایست روشهایی به منظور توانمندسازی به کار بندند تا این روش ها، به محوری برای پیاده سازی برنامه های توسعه و افزایش بهره وری بدل گردند. این امر سببب خواهد شد که سیاست های اقتصادی بهبود یافته و اصلاحات سازمانی انجام صورت پذیرد.