شبکه بهینه کاوی ایران به عنوان نماینده کشور ایران در شبکه جهانی بهینه کاوی GBN و با حمایت گروه پارسیان هوشمند در نظر دارد دومین کنفرانس بین المللی بهینه کاوی را در تاریخ 16 و 17 بهمن ماه سال جاری در هتل آکادمی فوتبال و با حضور اعضای شبکه جهانی بهینه کاوی و سایر متخصصین داخلی و خارجی در این حوزه برگزار نماید.

96/09/11: ثبت نام شرکت پتروشیمی مارون در کنفرانس