تمرکز ارزش محور بر مشتریان عبارتست از گرایش یک سازمان به سمت ارضای نیازهای نهفته مشتریان خود. داشتن تمرکز بر مشتریان مسیر تعالی را روشن کرده و اینکه چه چیزی برای مشتری ارزش محسوب میگردد یا خیر را دقیقا آشکار میسازد. دستیابی به رویکرد "تمرکز بر مشتریان" راه حلی نیست که برای همه راهگشا باشد. ارزش مستلزم آن است که بین بازیگران مختلف کسب و کار جاری شده و بسیاری از رهبران استفاده از ایده تمرکز بر مشتریان را به منظور ارتقای کسب و کار مدنظر قرار می­دهند.