ترکیب "یادگیری از دیگران" و "تجارب و ایده های شخصی" منجر به نوآوری می­شود!

بهینه­ کاوی فرصتی هیجان انگیز برای یادگیری نه تنها در صنعت خود، بلکه از تجارب موفق سازمان­ها در سایر صنایع فراهم می ­آورد.